Naoko Yoshimoto installation of Tsubasa 2017 DSC07761 h