Toshio Shibata-#1885_Grand Coulee Dam, Douglas County, WA 1996