Toshio Shibata-#1878_Grand Coulee Dam, Douglas County, WA 1996