Toshio Shibata-#1875_Grand Coulee Dam, Douglas County, WA 1996